Προφίλ Μεταφορέα

Ονομα χρήστη

Andreas

Περιγραφή

Ολοκληρωμένες Μεταφορές

422

Project id:
2504
Project Name:
Project id:
2542
Project Name:
Project id:
2575
Project Name:
Project id:
2612
Project Name:
Project id:
2687
Project Name:
Project id:
2774
Project Name:
Project id:
2820
Project id:
2832
Project Name:
Project id:
2855
Project id:
2911
Project Name:
Project id:
2970
Project Name:
Project id:
3229
Project Name:
Project id:
3273
Project id:
3289
Project Name:
Project id:
3304
Project id:
3318
Project Name:
Project id:
3578
Project Name:
Project id:
3622
Project Name:
Project id:
3680
Project Name:
Project id:
3745
Project Name:
Project id:
3752
Project Name:
Project id:
3800
Project id:
3801
Project Name:
Project id:
3808
Project Name:
Project id:
3810
Project Name:
Project id:
3970
Project id:
3997
Project Name:
Project id:
4058
Project id:
4059
Project id:
4216
Project Name:
Project id:
4250
Project id:
4546
Project Name:
Project id:
4644
Project id:
4847
Project Name:
Project id:
4893
Project Name:
Project id:
4927
Project Name:
Project id:
4953
Project id:
4985
Project Name:
Project id:
5038
Project Name:
Project id:
5109
Project Name:
Project id:
5141
Project Name:
Project id:
5279
Project Name:
Project id:
6100
Project Name:
Project id:
6462
Project Name:
Project id:
6477
Project id:
6587
Project Name:
Project id:
6945
Project Name:
Project id:
7094
Project Name:
Project id:
7462
Project id:
7529
Project Name:
Project id:
7748
Project id:
7922
Project Name:
Project id:
8075
Project Name:
Project id:
8123
Project id:
8252
Project Name:
Project id:
8263
Project Name:
Project id:
8278
Project Name:
Project id:
8894
Project Name:
Project id:
9059
Project id:
9112
Project Name:
Project id:
9371
Project Name:
Project id:
9457
Project id:
9765
Project Name:
Project id:
9892
Project id:
9903
Project id:
10000
Project Name:
Project id:
10043
Project id:
10069
Project Name:
Project id:
10099
Project Name:
Project id:
10140
Project Name:
Project id:
10226
Project Name:
Project id:
10492
Project Name:
Project id:
10542
Project id:
10592
Project Name:
Project id:
10716
Project Name:
Project id:
10735
Project id:
10754
Project Name:
Project id:
10820
Project Name:
Project id:
10845
Project Name:
Project id:
10853
Project Name:
Project id:
10911
Project Name:
Project id:
10978
Project Name:
Project id:
11125
Project Name:
Project id:
11051
Project Name:
Project id:
11079
Project Name:
Project id:
11168
Project Name:
Project id:
11251
Project id:
11336
Project Name:
Project id:
11605
Project id:
11700
Project id:
11726
Project Name:
Project id:
11800
Project Name:
Project id:
11823
Project Name:
Project id:
11854
Project id:
11907
Project Name:
Project id:
11956
Project id:
11966
Project id:
11988
Project id:
12014
Project id:
12180
Project Name:
Project id:
12239
Project Name:
Project id:
12243
Project Name:
Project id:
12260
Project id:
12573
Project id:
12596
Project Name:
Project id:
12618
Project Name:
Project id:
12628
Project id:
12808
Project id:
12852
Project Name:
Project id:
12856
Project id:
12969
Project Name:
Project id:
13041
Project id:
13096
Project Name:
Project id:
13271
Project id:
13284
Project Name:
Project id:
13325
Project Name:
Project id:
13334
Project id:
13350
Project id:
13351
Project Name:
Project id:
13601
Project id:
13620
Project id:
13687
Project id:
13823
Project Name:
Project id:
13830
Project Name:
Project id:
13869
Project Name:
Project id:
13870
Project Name:
Project id:
13902
Project Name:
Project id:
13928
Project Name:
Project id:
14010
Project Name:
Project id:
14156
Project id:
14204
Project id:
14496
Project Name:
Project id:
14764
Project Name:
Project id:
14847
Project Name:
Project id:
14950
Project Name:
Project id:
17083
Project Name:
Project id:
15775
Project Name:
Project id:
15872
Project Name:
Project id:
15959
Project Name:
Project id:
16067
Project Name:
Project id:
16119
Project Name:
Project id:
16127
Project Name:
Project id:
16237
Project Name:
Project id:
16369
Project id:
16409
Project Name:
Project id:
16435
Project Name:
Project id:
16452
Project Name:
Project id:
16517
Project Name:
Project id:
16543
Project id:
16574
Project Name:
Project id:
16578
Project id:
16642
Project Name:
Project id:
16870
Project id:
16917
Project Name:
Project id:
17202
Project Name:
Project id:
17234
Project Name:
Project id:
17237
Project id:
17246
Project Name:
Project id:
17538
Project Name:
Project id:
17411
Project Name:
Project id:
17435
Project Name:
Project id:
17502
Project Name:
Project id:
17605
Project Name:
Project id:
17622
Project Name:
Project id:
17655
Project Name:
Project id:
17976
Project Name:
Project id:
18037
Project Name:
Project id:
18097
Project id:
18173
Project Name:
Project id:
18263
Project Name:
Project id:
18277
Project Name:
Project id:
18336
Project Name:
Project id:
18514
Project Name:
Project id:
18545
Project Name:
Project id:
18641
Project Name:
Project id:
18763
Project id:
19041
Project Name:
Project id:
19134
Project Name:
Project id:
19373
Project Name:
Project id:
19409
Project id:
19413
Project id:
19424
Project Name:
Project id:
19735
Project id:
19788
Project id:
19804
Project id:
19984
Project Name:
Project id:
20111
Project Name:
Project id:
20171
Project Name:
Project id:
20306
Project Name:
Project id:
20324
Project Name:
Project id:
20540
Project Name:
Project id:
20559
Project Name:
Project id:
20566
Project Name:
Project id:
20632
Project Name:
Project id:
20692
Project Name:
Project id:
20873
Project id:
20911
Project Name:
Project id:
20940
Project Name:
Project id:
21352
Project Name:
Project id:
21474
Project id:
21613
Project Name:
Project id:
21663
Project Name:
Project id:
22229
Project Name:
Project id:
22456
Project id:
22564
Project Name:
Project id:
22848
Project Name:
Project id:
22853
Project Name:
Project id:
23002
Project id:
23016
Project id:
23027
Project id:
23092
Project Name:
Project id:
23122
Project Name:
Project id:
23166
Project Name:
Project id:
23395
Project Name:
Project id:
23610
Project Name:
Project id:
23819
Project id:
25907
Project Name:
Project id:
25916
Project id:
26225
Project Name:
Project id:
26228
Project id:
26390
Project Name:
Project id:
26649
Project id:
27446
Project Name:
Project id:
27773
Project Name:
Project id:
28063
Project Name:
Project id:
28168
Project Name:
Project id:
28176
Project Name:
Project id:
28419
Project id:
28429
Project Name:
Project id:
28612
Project id:
28818
Project Name:
Project id:
28994
Project id:
28997
Project Name:
Project id:
29095
Project id:
29099
Project Name:
Project id:
29193
Project Name:
Project id:
29204
Project id:
29269
Project id:
29313
Project Name:
Project id:
29376
Project Name:
Project id:
29605
Project Name:
Project id:
29655
Project Name:
Project id:
29676
Project Name:
Project id:
29700
Project Name:
Project id:
29714
Project Name:
Project id:
29816
Project Name:
Project id:
29820
Project id:
29905
Project id:
29963
Project id:
30171
Project Name:
Project id:
30261
Project Name:
Project id:
30326
Project Name:
Project id:
30512
Project Name:
Project id:
30561
Project Name:
Project id:
30782
Project Name:
Project id:
30839
Project Name:
Project id:
30852
Project id:
31137
Project Name:
Project id:
31141
Project Name:
Project id:
31182
Project Name:
Project id:
31184
Project Name:
Project id:
31213
Project Name:
Project id:
31336
Project Name:
Project id:
31457
Project Name:
Project id:
31751
Project id:
31752
Project id:
31782
Project Name:
Project id:
31793
Project Name:
Project id:
31868
Project Name:
Project id:
31894
Project Name:
Project id:
32100
Project id:
32107
Project id:
32336
Project Name:
Project id:
32364
Project Name:
Project id:
32495
Project Name:
Project id:
32508
Project Name:
Project id:
32536
Project id:
32554
Project Name:
Project id:
32687
Project Name:
Project id:
32774
Project Name:
Project id:
32818
Project Name:
Project id:
33170
Project Name:
Project id:
33419
Project Name:
Project id:
33512
Project Name:
Project id:
33517
Project Name:
Project id:
34236
Project id:
33790
Project id:
34086
Project id:
34135
Project Name:
Project id:
34152
Project Name:
Project id:
34170
Project Name:
Project id:
34243
Project Name:
Project id:
34262
Project Name:
Project id:
34309
Project Name:
Project id:
34626
Project id:
34359
Project Name:
Project id:
34375
Project Name:
Project id:
34451
Project id:
34559
Project id:
34596
Project Name:
Project id:
34791
Project Name:
Project id:
34801
Project Name:
Project id:
34852
Project id:
34918
Project Name:
Project id:
34958
Project id:
35002
Project Name:
Project id:
35032
Project id:
35044
Project Name:
Project id:
35066
Project Name:
Project id:
35297
Project Name:
Project id:
35625
Project Name:
Project id:
35682
Project id:
35737
Project Name:
Project id:
35868
Project Name:
Project id:
35954
Project Name:
Project id:
35978
Project Name:
Project id:
36075
Project id:
36076
Project Name:
Project id:
36166
Project Name:
Project id:
36195
Project Name:
Project id:
36197
Project id:
36354
Project Name:
Project id:
36400
Project id:
36688
Project id:
36726
Project Name:
Project id:
37111
Project id:
37324
Project Name:
Project id:
37396
Project Name:
Project id:
37500
Project Name:
Project id:
38267
Project id:
37939
Project Name:
Project id:
37969
Project Name:
Project id:
38027
Project id:
38220
Project id:
38346
Project Name:
Project id:
38348
Project Name:
Project id:
38920
Project id:
39068
Project id:
39070
Project Name:
Project id:
39076
Project Name:
Project id:
39328
Project Name:
Project id:
39453
Project id:
39472
Project Name:
Project id:
39652
Project Name:
Project id:
39717
Project Name:
Project id:
40446
Project Name:
Project id:
40675
Project id:
40734
Project Name:
Project id:
41260
Project Name:
Project id:
41344
Project Name:
Project id:
41462
Project id:
41537
Project Name:
Project id:
41589
Project Name:
Project id:
41617
Project id:
41668
Project Name:
Project id:
41770
Project Name:
Project id:
41880
Project Name:
Project id:
41992
Project id:
42110
Project Name:
Project id:
42207
Project Name:
Project id:
42462
Project Name:
Project id:
42466
Project id:
42558
Project Name:
Project id:
42966
Project Name:
Project id:
43042
Project Name:
Project id:
43351
Project Name:
Project id:
43381
Project Name:
Project id:
43546
Project Name:
Project id:
43609
Project Name:
Project id:
43713
Project id:
43878
Project Name:
Project id:
43894
Project Name:
Project id:
44129
Project id:
44333
Project id:
44500
Project Name:
Project id:
44511
Project id:
45044
Project Name:
Project id:
45071
Project Name:
Project id:
45178
Project id:
45389
Project Name:
Project id:
45399
Project Name:
Project id:
45428
Project id:
45591
Project Name:
Project id:
45740
Project Name:
Project id:
46004
Project Name:
Project id:
46032
Project Name:
Project id:
46090
Project Name:
Project id:
46192
Project Name:
Project id:
46380
Project Name:
Project id:
46511
Project Name:
Project id:
46592
Project id:
46661
Project Name:
Project id:
46837
Project Name:
Project id:
46852
Project Name:
Project id:
46902
Project Name:

Κριτικές

(220)
Κριτικές:
5
Χρήστης:
milesahead
Μεταφορά:

Η μετακόμιση έγινε χωρίς προβλήματα, με προσοχή και πολύ καλή διάθεση. Αποδέχθηκε μια ενδιάμεση στάση για να αφήσουμε κάποια πράγματα σε άλλο σπίτι. Ακριβείς στην ώρα άφιξης, γρήγοροι και πολύ φιλότιμοι. Είναι η πρώτη μετακόμιση που κάνω, χωρίς καμια απολύτως ζημιά. Επειδή τα τελευταία 8 χρόνια έχω κάνει 4 μετακομίσεις, μπορώ ανεπιφύλακτα να προτείνω τον Ανδρέα! Πραγματικά, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρω οτιδήποτε, δε θα χρειαστεί να ψάξω με ποιον θα το μεταφέρω.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Vasilikibap
Μεταφορά:

Εξαιρετικός ο κύριος Ανδρέας. Ευγενικός πολύ. Με κάλεσε λίγο μετά την ανάθεση για να κανονίσουμε λοιπές ενέργειες. Παρα τις πολλές αλλαγές στην ημερομηνια και ώρα από την πλευρά μου, ήταν εξυπηρετικότατος. Με κάλεσε Και μια ώρα πριν το ραντεβού μας για να φιξάρουμε τυχόν αλλαγές. Διαθέσιμος και με SMS. Επίσης, η μεταφορά διήρκησε 3 ώρες παραπάνω λόγω υπαιτιότητας δίκης μου κ ο κυρ Ανδρέας ευγενικός και κατατοπιστικότατος δεν με χρέωσε ούτε € παραπάνω. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα σας βοηθήσει!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
elsapakali
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
skourlis
Μεταφορά:

Ο κύριος Ανδρέας και το προσωπικό του ήταν άψογοι σε όλα τα ζητήματα της μετακόμισης που κάναμε από Χαλάνδρι σε Ν.Ψυχικό, στην ώρα τους με σωστό μέσο μεταφοράς, αγόγγυστοι σε όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που προέκειψαν, ευγενικοί καθ' όλα επαγγελματίες με την συμφερότερη τιμή και θα τους συνέστηνα ανεπιφύλακτα για οποιαδήποτε είδους μεταφορά Σωτήρης

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Workaholic
Μεταφορά:

Ευγενέστατος, γρήγορος και στην ώρα του ο κ. Γιώργος, συνεργάτης του Ανδρέα, εξυπηρετικός και πρόθυμος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Κριτικές:
5
Χρήστης:
dracegr
Μεταφορά:

Γρήγοροι, άμεσα συνεννοήσιμοι και αποτελεσματικοί. πολύ προσεκτικοί και χωρίς κανένα πρόβλημα έγινε η μεταφορά

Κριτικές:
5
Χρήστης:
euman84
Μεταφορά:

Πολυ καλοι επαγγελματιες, με καλη διαθεση και πολυ εξυπηρετικοι.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
stratis63
Μεταφορά:

Η εξυπηρετηση Αριστη. Σωστος στην Επικοινωνια πριν τη φορτωση και συνεπης στο χρονο που συμφωνησαμε Αριστη συσκευασια. Δεδομενου οτι η μεταφορα πηγαινε εκτος Αθηνων με συνεργαζομενο πρακτωρειο Ιδιαιτερη καλη εντυπωση μου εκανε η επικοινωνία του Κ. Ανδρεα μετα τη φορτωση στο πρακτωρειο γιια να βεβαιωθει οτι και η δική τους αποστολή πηγε οπως θα επρεπε. Μακαρι να ειχαν ολοι οι μεταφορεςι αυτο το επαγγελματισμο. Νομιζω οτι ειναι ενα λαμπρο παραδειγμα προς μιμηση.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
chryssi
Μεταφορά:

Εξ αρχης πολυ καλη συννενοηση,ο Αντρεας και η ομαδα του ειναι επαγγελματιες. Συνεπεις στην ωρα τους, πολυ προσεκτικοι με τα πραγματα, φορτωσαν σωστα απο τον 2ο οροφο στην Αθηνα και ξεφορτωσαν την επομενη μερα σε νησι χωρις ζημιες. Ισως δεν ηταν η φθηνοτερη προσφορα αλλα ο επαγγελματισμος και η αξιοπιστια τους απεδειξαν οτι καναμε σωστη επιλογη. Τους συνιστουμε ανεπιφυλακτα !!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
mcmanous
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
nsamaras81
Μεταφορά:

Πολύ καλοί και επαγγελματικές. Φιλικοί, εξυπηρετικοί και προσεχτικοί

Κριτικές:
5
Χρήστης:
geotop28
Μεταφορά:

Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ...ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!

Κριτικές:
1
Χρήστης:
cmelegos
Μεταφορά:

Απαράδεκτοι. Έσπασαν τη βάση του ενισχυτή και επειδή δεν πρόλαβαν άφησαν μισοτελειωμένη τη βιβλιοθήκη από την οποία λείπουν εξαρτήματα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
nimasa
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
froolman
Μεταφορά:

Επαγγελματίες, γρήγοροι, φιλικοί, οικονομικοί και χωρίς ζημιές. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
kkranis
Μεταφορά:

Ο Ανδρέας ήρθε στην ώρα του. Ευγενικός, εξυπηρετικός και αποτελεσματικός. Συστήνεται ανεπιφύλακτα!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
AVoul
Μεταφορά:

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη από τον κύριο Ανδρέα και όλο το προσωπικό. Ήταν όλοι πολύ ευγενικοί και χαμογελαστοί και όλα έγιναν όπως τα συμφωνήσαμε. Θα τον ξαναπροτιμήσω !

Κριτικές:
1
Χρήστης:
elenakont
Μεταφορά:

Τραγικη εξυπηρετηση.Απο τη πρώτη στιγμή επικοινωνίας, βιασύνη στο να σε ξεπετάξουν. Στο 1ο τηλεφώνημα όπου ήταν να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες παραλαβής - παράδοσης, δεν ήξερε κανείς να μου πεί πότε θα παραληφθούν και πότε θα παραδοθούν.Μου είπαν θα με καλέσουν την επόμενη ημέρα οι υπάλληλοι της εταιρίας απο Θεσσαλονίκη,για να με ενημερώσουν αυτοί για τις λεπτομέριες, δεν μου τηλεφώνησε κανείς.Αντιθέτως, στην τρίτη φορά που τους κάλεσα εγω, μου απάντησαν , και δεν γνώριζαν καν , ότι δεν με κάλεσε κάποιος και μου είπαν πως το φορτηγό έφυγε ήδη για αθήνα, και το επόμενο διαθέσιμο είναι μετά τις 20 Αυγούστου. Το πρόβλημα δεν είναι πότε θα είναι διαθέσιμο, αλλά πόσο σημασία δίνεται στο πελάτη, να επικοινωνήσετε, να ενημερώσετε. Μετά απο τέτοια συμπεριφορά πλήρως αντιεπαγγελματική και ανεύθυνη ούτε πλατανόφυλλα δεν θα σας ανέθετα να μεταφέρετε.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
roulini
Μεταφορά:

Άψογη εξυπηρέτηση απο εναν ευγενικότατο επαγγελματία. Η μετακόμιση μου έγινε σε χρόνο dt, πιο γρήγορα απ'οτι υπολόγιζα χωρίς καμία ζημιά και χωρίς κανενα άγχος. Στην ηδη χαμηλή τιμή μου μετέφερε με ανυψωτικό επιπλέον δυο καναπέδες χωρίς καμία επιβάρυνση και όλα αυτά με χαμόγελο και ευγένεια. Στα υπόψιν για όλες τις μελλοντικές μου μετακομίσεις.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
helena70
Μεταφορά:

Σε όλα άψογος...Σας τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Συνεπής,εξυπηρετικός,έμπιστος,ευγενικός...Ευχαριστούμε!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Natasa1371
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
koskarav
Μεταφορά:

O Αντρέας είναι κορυφαίος!Ήδη "μιλάνε" τόσες θετικές αξιολογήσεις!Εγώ θα πω απλά είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ!Συνεπέστατος, εξυπηρετικός, κοινωνικός και με τιμές που ανταποκρίνονται στην εποχή!Επιλέξτε τον με κλειστά μάτια!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ΧρήστοςΙ
Μεταφορά:

Μόνο τα καλύτερα έχω να πω για τη συνεργασία: ευγενείς, εξυπηρετικοί, προσεκτικοί, αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Alex75
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
george1185
Μεταφορά:

Έφτασε στην ώρα του, εξυπηρετικός, ευγενικός, γρήγορος, δε δυσανασχέτησε σε κανένα σημείο της μετακόμισης και ας τον ταλαιπώρησα αρκετά. Σίγουρα σε επόμενη μετακόμιση θα τον ξαναπροτιμήσω. ΥΓ: Άσχετο με τη μετακόμιση αλλά κάτι που μου έκανε εντύπωση και δείχνει το χαρακτήρα του. Μεταφέροντας το καναπέ άκουσα ότι έπεσε ένα κέρμα χωρίς να δω που. Βγαίνοντας μετά από το σπίτι το είχε βρει ο Ανδρέας και μου το έδωσε ενώ κάποιος άλλος θα μπορούσε να το βάλει στη τσέπη μιας και δεν έβλεπα. Για μένα αυτό ήταν ακόμα πιο σημαντικό απ' τη ποιότητα της μετακόμισης.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
mixalakis78
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
stkallikis
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
dpap13
Μεταφορά:

Ο άνθρωπος είναι ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ επαγγελματίας στον τομέα του! Συνεπής στους χρόνους παραλαβής και παράδοσης, απίστευτα συνεργάσιμος και απόλυτα τυπικός. Άψογη εξυπηρέτηση! Ευχαριστώ πολύ και το site σας και τον Ανδρέα!

Κριτικές:
4
Χρήστης:
nero1980
Μεταφορά:

όλα καλά για τα χρήματα που έδωσα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
vasivasi6
Μεταφορά:

Πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοι, ο οδηγός μας βοήθησε να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε τα πράγματα και η προσφορα του η οικονομικότερη της αγοράς!!!!Ευχαριστουμε πολύ θα σας ξανά προτιμήσουν!!!

Κριτικές:
4
Χρήστης:
Xrusaki03
Μεταφορά:

Τα παιδιά ήρθαν στην ώρα τους, μας τύλιξαν με προσοχή όλα μας τα πράγματα και μας τα μετέφεραν γρήγορα και προσεκτικά. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
mpouandrou
Μεταφορά:

Πολύ καλός ο Ανδρέας. Όποιο μικροπρόβλημα αντιμετωπίστηκε γρήγορα και με επαγγελματισμό

Κριτικές:
5
Χρήστης:
isiameti
Μεταφορά:

'Ηρθαν στην ώρα τους, πολύ καλά παιδιά, ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Ευχαριστώ πολύ!!

Κριτικές:
4
Χρήστης:
dinag13
Μεταφορά:

Γρηγορη αποσυναρμολογηση του κρεβατιου και επανασυναρμολογηση του. Μια μικρη καθυστερηση 30 λεπτων στην ωρα του ραντεβου χωρις ενημερωση. Γενικα ικανοποιητικη μετακομιση χωρις φθορες. Συνεννοησιμοι μεταφορεις.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
pantsibidis
Μεταφορά:

Άριστοι επαγγελματίες, έκαναν περισσότερα από αυτά που συμφωνήσαμε. Συνεπείς στην ώρα του ραντεβού τους και ασφαλή μεταφορά. Να τους προτιμήσετε ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
nelly-s
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
zikara
Μεταφορά:

ΟΤΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΚΑΝΕ.

Κριτικές:
1
Χρήστης:
hablando
Μεταφορά:

Δεν έγινε εκτίμηση του χώρου και των πραγμάτων από πριν-Το αμπαλάρισμα έγινε ΜΟΝΟ στην τραπεζαρία και στο ψυγείο.Τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν με μια κουβέρτα στο ανυψωτικό-Μετά τη μεταφορά,το ψυγείο έχει βαθουλώματα και η τραπεζαρία χτυπήματα-Στη διάρκεια της μετακόμισης μας είπε ότι δεν μπορεί να μεταφέρει όλα τα πράγματα γιατί θα του έτρωγαν αρκετό χρόνο και δεν θα προλάβαινε τα επόμενά του ραντεβού-Τα χτυπήματα στην τραπεζαρία και στο ψυγείο-πράγματα που ακόμα δεν έχουν εξοφληθεί, είναι έντονα και εμφανή.Φωτο share.pho.to/9skqm

Κριτικές:
3
Χρήστης:
evasioklis
Μεταφορά:

μετά απο τηλεφωνική συνομιλία με τον μεταφορέα κανονήστικε μια ώρα περίπου στης 3 η οποια έγινε 4 με 5 και έπειτα απο πολλά τηλέφωνα που πραγματοποιήθηκαν κυρίως από μεριάς μου οι μεταφορές φτάσανε κοντά στις 8. σημειώνω ότι είχα ζητήσει απλά το φορτηγό και οτι είχα βγάλει τα πράγματα έξω και περίμενα για 4 ώρες. Οι εργαζόμενοι που ήρθαν τελικά για να καλύψουν την δυσαρέσκεια μου με βοήθισαν με την μεταφορά και ήταν πάρα πολυ καλοί, εξυπηρετικοι και ευγενικοι και είναι ο μόνος λόγος της μέτριας αξιολόγησης ειδάλως θα ήταν πάρα πολύ κακή η αξιολόγηση. Δεν θα προτιμούσα την συγκεκριμένη εταιρεια ξανά λόγο ασυνέπειας.

Κριτικές:
4
Χρήστης:
solonrakkas
Μεταφορά:

Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Τα παιδιά που μετέφεραν τα έπιπλα ήταν πρόθυμα κι ευγενικά. Σε μια μικρή δυσκολία επικοινωνίας σε ότι αφορούσε την τιμή σε σχέση με την εργασία (αποσυναρμολόγηση & συσκευασία που δε χρειάστηκαν) οφείλονται τα 4 αντί για 5 αστέρια. Ελπίζω ο κύριος Ανδρέας να μη δυσαρεστήθηκε τελικά.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
nikolis83
Μεταφορά:

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος. Γρήγοροι, ευγενικοί και αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Αν και υπήρχαν περισσότερες κούτες από την αρχική προσφορά δε δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα μεταφοράς-κόστους. Ό,τι είχε απομείνει για τύλιγμα έγινε από το συνεργείο άμεσα. Δικαίως έχουν τόσο καλά σχόλια από όσους τους επέλεξαν.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
abonanos
Μεταφορά:

Επαγγελματίες, ευγενικοί, προσεκτικοί και γρήγοροι. Τους συνιστώ!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
anna1980
Μεταφορά:

Αριστη εξυπηρετηση. Γρηγορος, επαγγελματιας, στην ωρα του κ καμια ζημια.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
vasilis80
Μεταφορά:

γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση πολύ επαγγελματιες τον συστήνω ανεπιφύλακτα. ευχαριστούμε

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Vasiliki82
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
Elina79
Μεταφορά:

Όλα ηταν άψογα.Πολυ προσεκτικοί, αθόρυβοι και γρήγοροι!Και πολυ καλη τιμη..

Κριτικές:
5
Χρήστης:
greg97
Μεταφορά:

Εξαιρετικός!! Εκτελέστηκαν 2 διαφορετικές μεταφορές!! Ευγενικό, ικανότατο και πολύ προσεκτικό προσωπικό!! Ούτε γρατζουνιά στα πράγματα μου. Ακόμη και όταν δεν έβρισκα ένα μικροαντικείμενο(τελικά βρέθηκε μέσα στο μηχανισμό του καναπέ, με μεγάλη προθυμία και ταχύτατα ερεύνησε το φορτηγό μήπως είχε ξεχαστεί και προθυμοποιήθηκε να αναλάβει το κόστος της αποστολής, αν το έβρισκε! Προτιμήστε τον ανεπιφύλακτα!!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
pagrati2015
Μεταφορά:

Οι υπάλληλοι ήταν μεθοδικοί, αποτελεσματικοί και ιδιαίτερα πρόσχαροι. Πολύ καλή εξυπηρέητηση σε μία μετακόμιση που πραγματοποιήθηκε την πιο ζεστή μέρα του καύσωνα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
spiroskrl
Μεταφορά:

Μην γράφω και εγώ Πολλά όπως όλοι..απλά ο καλύτερος σε αυτό που κάνει!!!!!!και προπάντων τζάμπα.....

Κριτικές:
5
Χρήστης:
chrisnati
Μεταφορά:

Εξαιρετικοί επαγγελματίες. Η μετακόμιση ήταν επιτυχία ακόμη και στην τελευταία λεπτομέρεια. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ΣΤΕΛΛΑ ΑΓΓ
Μεταφορά:

Η μεταφορική ήταν πολύ καλή ! Οι άνθρωποι γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα !

Κριτικές:
5
Χρήστης:
k.tsiantopoulos
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
agaligal
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
bbb
Μεταφορά:

Απιστευτος χρόνος παραλαβής και παράδοσης με εξαιρετικη ποιότητα υπηρεσιών και πάντα με το χαμόγελο!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
pgeorgakopoulos
Μεταφορά:

Μία ομάδα ανθρώπων με όρεξη και μεράκι σε αυτό που κάνουν με προσιτή τιμή!Καθαρά, γρήγορα, ευέλικτα και προσεκτικά... είναι ίσως μια επιλογή που σίγουρα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Συστήνεται ανεπυφύλακτα. Μπράβο Ανδρέα για την ομάδα σου!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
k.andrias
Μεταφορά:

ΑΨΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΤΟΝ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ!

Κριτικές:
1
Χρήστης:
mariaanthens
Μεταφορά:

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ!!!ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Marineza
Μεταφορά:

¨έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη.Η μεταφορά έγινε σε χρόνο μηδέν!Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντρέα και το προσωπικό του.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Μεταφορά:

H metakomisi olokirwthike xwris kanena provlima. Proteinetai.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
anastasialeon
Μεταφορά:

εξαιρετικοί επαγγελματίες...συνεπείς, γρήγοροι, προσεκτικοί, χαρούμενοι και καλοσυνάτοι...χωρίς συζήτηση άριστα!!!ευχαριστούμε για όλα..

Κριτικές:
5
Χρήστης:
lemonostif
Μεταφορά:

Καλές τιμές, έκαναν την μεταφορά με πολύ προσέκτικες κινήσεις και χωρίς καθυστερήσεις.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Sgouros
Μεταφορά:

Χρονια πολλά κυρ Αντρέα! Πολύ καλή εξυπηρέτηση, όλα εφτασαν σε άριστη κατάσταση παρόλο που το φορτίο ήταν "δύσκολο". Σπάνιος επαγγελματίας στο είδος του αφού συνήθως πέφτεις σε Ελληνάρες που θέλουν να στα πάρουν!

Κριτικές:
2
Χρήστης:
djmike_krm
Μεταφορά:

Τι δουλεια μου την εκανε μεν αλλα συγκριτικα με αλλη μεταφορικη με ενοχλησαν τα παρακατω πραγματα: 1. Αγενης 2. Ειρωνικος σε μεγαλο βαθμο 3. Καθολου εξυπηρετικος Επισης, για καπιο λογο χωρις να μου πει το γιατι, μου εδωσε λιγοτερα ρεστα απο οτι θα επρεπε, το οποιο το πηρα δυστυχως χαμπαρι πολυ αργοτερα. Ισως να μην μπορουσε να χαλασι το 50ανταρικο εκεινη τι στιγμη, αλλα μαλλον βασιστικε στο οτι δεν θα καταλαβω και τα καταφερε μπορω να πω πολυ καλα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
nikoleta58
Μεταφορά:

Εξυπηρετικοτατος, τα πραγματα μεταφερθηκαν με ασφαλεια και γενικα πολυ καλος ανθρωπος/επαγγελματιας.Συνιστω ανεπιφυλακτα

Κριτικές:
5
Χρήστης:
worx1
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
arispapa
Μεταφορά:
Κριτικές:
5
Χρήστης:
tatiani
Μεταφορά:

πάρα πολύ καλός και υπομονετικός.....δεν είμασταν αρκετά έτοιμοι όταν έφτασε και παρόλο που τον καθυστερήσαμε δεν είπε τίποτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
j.matanas
Μεταφορά:

Εξαιρετικός ο Ανδρέας και οι συνεργάτες του, ότι και να πούμε είναι λίγο. Μετακομίσαμε 2 σπίτια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι και τις 2 φορές. 'Ηρθαν στην ώρα τους, αποσυνδέσαν συσκευές, ξεμοντάραν κρεβάτια και καναπέδες, προσέξανε όλα τα αντικείμενα (δεν έσπασε ούτε ένα ποτηράκι), τα ανεβάσανε όλα στο νέο σπίτι και όλα αυτά γρήγορα και μεθοδικά, με χαμόγελο και καλό χιούμορ. Τους ευχαριστούμε και τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να μετακομίσει γρήγορα και με ασφάλεια :) Ιάσονας

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ioang67
Μεταφορά:

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κριτικές:
5
Χρήστης:
maria80
Μεταφορά:

ΤΕΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ,ΣΩΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΝΔΡΕΑ!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
evame16
Μεταφορά:

αψογος σε όλα!!!αξιόπιστος,γρήγορος και προσεκτικός.σ'ευχαριστούμε!!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Μεταφορά:

Πολύ καλή εξυπηρέτηση για μια δύσκολη μετακόμιση με πολλά πράγματα!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
n.zaf
Μεταφορά:

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον κύριο Αντρέα, όλα έγιναν όπως συμφωνήθηκαν, στην ώρα τους και πολύ γρήγορα. Επίσης, ήταν ευγενέστατος και εξυπηρετικότατος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα και σίγουρα θα τον προτιμήσω και άλλες φορές.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
kostadis
Μεταφορά:

Η μετακόμιση ήταν πολύ καλή χωρίς κανένα πρόβλημα, συνεπής στην ώρα του και οικονομικός.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Yannis Tsal
Μεταφορά:

Έγινε η μετακόμιση χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολύ ευγενικά και φιλότιμα και τα 3 παιδιά από το συνεργείο. Ένα έπιπλο χρειάστηκε να το ανεβάσουν από τη σκάλα γιατί δε χωρούσε στο ανανσέρ. Συνολικά πολύ επαγγελματική δουλειά και σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
mariav1911
Μεταφορά:

Ο Ανδρέας και όλοι πραγματικά οι συνεργάτες του ήταν εξαιρετικοί! Πρόθυμοι και συνεπείς, μας εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το συντομότερο δυνατό!! Άριστοι επαγγελματίες, τους συστήνω ανεπιφύλακτα!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
gegal32
Μεταφορά:

Η μετακόμιση έγινε οικονομικά γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Golfa
Μεταφορά:

πολυ καλοι στην δουλεια τους !!!!!!!!!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
tzoumanekasd
Μεταφορά:

Ευγενικοί και ήρεμοι... Σωστός ο Αντρέας...τον συστήνω!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
Μεταφορά:

Καταρχήν η υπηρεσία του site είναι άριστη.ο Ανδρέας και ο συνεργάτης του ήταν άριστοι,συνεπείς και εξυπηρετικότατοι!Σίγουρα θα τους προτιμήσω και σε μια ενδεχόμενη μελλοντική μετακόμιση!!!Σας τους προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Alex1s
Μεταφορά:

Πολύ εξυπηρετικοί, προσεκτικοί, γρήγοροι και συνεπείς. Δεν είχαμε καμία ζημιά και καμία απώλεια.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Gaurwulf
Μεταφορά:

Πολύ καλή, γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
KonstantinaPL
Μεταφορά:

Πολύ καλή εξυπηρέτηση! Μια από τις καλυτερες μεταφορικές, οι μεταφορείς ευγενέστατοι, οργανωμένοι και πρόθυμοι.Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα και τους ευχαριστούμε πολύ για αλλη μια φορα για την άψογη εξυπηρέτηση!!!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
Vergitsakis1
Μεταφορά:

Στην ώρα τους, ευγενικοί και προσεκτικοί.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
johnpar13
Μεταφορά:

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ. ΠΟΛΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ Κ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΡΟΤΙΜΗΣΩ !!!

Κριτικές:
5
Χρήστης:
cdgram
Μεταφορά:

ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΑΦΟΒΑ.

Κριτικές:
5
Χρήστης:
stavrousim
Μεταφορά:

Πολύ εξυπηρετικός ο κος Ανδρέας σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες μετακόμισης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς! Ευδιάθετος και γνώστης του αντικειμένου, βοήθησε έτσι ώστε η μετακόμιση να γίνει όσο λιγότερο αγχωτική γινόταν δεδομένων των συνθηκών. Θα τον σύστηνα χωρίς επιφύλαξη!!