Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για την χρήση του ιστοτόπου clicnnmove.eu από κάθε χρήστη και επισκέπτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Οι ανωτέρω οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν πριν από την όποια χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις και εφαρμόζονται σε ολόκληρο το περιεχόμενό της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές: Οι όροι αυτοί θεωρούνται συμφωνημένοι και δεσμεύουν απόλυτα όλους όσους εγγραφούν ή επισκεφθούν την ιστοσελίδα με μόνη την οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και ισχύουν από 1/1/2011

Σε περίπτωση διαφωνίας έστω και με έναν όρο από αυτούς που ακολουθούν, τότε οφείλετε να απέχετε από την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του clicnnmove.eu

Η χρήση του ιστοτόπου clicknmove.eu προορίζεται για την επικοινωνία μεταξύ όσων ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταφορές πραγμάτων και όσων παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες, με την αναζήτηση οικονομικών και τεχνικών προσφορών από τους πρώτους και την υποβολή αντίστοιχων προσφορών από τους δεύτερους ώστε ως τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να είναι η σύναψη μεταξύ τους σύμβασης μεταφοράς.

2. Ορισμοί

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (εφεξής εν συντομία ΜΕΛΟΣ): Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει εγγραφεί και έχει αποκτήσει έναν κωδικό πρόσβασης(password) στον ιστότοπο clicknmove.eu και έχει την ευθύνη χρήσης του κωδικού αυτού και του τρόπου χρήσης του ιστοτόπου.

ΧΡΗΣΤΗΣ : Όποιος καταχωρεί στο clicknmove.eu αντικείμενο ή αντικείμενα που ενδιαφέρεται να μεταφέρει και να λάβει αντίστοιχες προσφορές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ: Όποιος υποβάλει προσφορές στον ενδιαφερόμενο Χρήστη προκειμένου διεκδικήσει την σύναψη σύμβασης και την ανάληψη εκτέλεσης της σχετικής μεταφοράς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Όποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα του clicknmove.eu χωρίς να είναι εγγεγραμμένο μέλος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Password): Είναι ο κωδικός που χορηγείται από τον ή τους διαχειριστές και υπεύθυνους της ιστοσελίδας και ανήκει σε ένα Μέλος του clicknmove.eu, επιτρέποντάς του την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα Μέλος μπορεί να είναι δικαιούχος μόνο ενός κωδικού πρόσβασης. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή παραχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης και του κωδικού, ούτε η γνωστοποίηση ή κοινοποίησή του, σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και Μέλος. Είναι δυνατή η χρήση των κωδικών και των υπηρεσιών του ιστοτόπου από υπαλλήλους ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Εγγεγραμμένου Μέλους, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η ιδιότητά τους στους υπευθύνους του ιστοτόπου και έχει χορηγηθεί ρητά σχετική έγκριση.

ΕΓΓΡΑΦΗ: Η δημιουργία ενός λογαριασμού στο clicknmove.eu κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία συντελείται με την χορήγηση του κωδικού πρόσβασης και ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων του clicknmove.eu. Η αίτηση για εγγραφή νομικού προσώπου μπορεί να γίνει μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή πρόσωπο έχον σχετική εξουσία ή εξουσιοδότηση. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του clicknmove.eu, προκειμένου να δεχθεί την σχετική αίτηση, να ζητήσει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που κρίνει ότι απαιτείται.

ΑΜΟΙΒΗ: Το χρηματικό ποσό που λαμβάνει το clicknmove.eu από τον Μεταφορέα ως αμοιβή για τις υπηρεσίες προς αυτόν, η οποία γίνεται απαιτητή με την αποδοχή της προσφοράς του Μεταφορέα από τον Χρήστη.

3. Ευθύνη Εγγεγραμμένου Μέλους/Επισκέπτη

Όποιος, ανεξαρτήτως ιδιότητας, επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί το clicknmove.eu αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχούσα ζημία υποστεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Τα Εγγεγραμμένα Μέλη είναι υπεύθυνα για την διαφύλαξη του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης που τους ανήκουν και φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχούσα ζημία οφείλεται σε κακή, αθέμιτη ή λανθασμένη χρήση των κωδικών πρόσβασής τους από τρίτον, ακόμη και αν εκείνος είχε γνωστοποιηθεί στο clicknmove.eu και είχε τύχει εγκρίσεως. Συνομολογείται ότι η χρήση των κωδικών του και των υπηρεσιών του clicknmove.eu αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι προήλθε από το Εγγεγραμμένο Μέλος και δικαιούχο των κωδικών.

Η παροχή των υπηρεσιών προς κάθε Μέλος ξεκινά από τη στιγμή που αποδέχεται το παρόν Συμφωνητικό. Εκτός διαφορετικής ρητής συμφωνίας, δεν έχετε δικαίωμα εναντίωσης ή ακύρωσης του παρόντος Συμφωνητικού σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών ή κάθε αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

Κανόνες για Μεταφορείς

 1. Οι μεταφορείς πρέπει
  • Να τηρούν τη σύμβαση μεταφοράς που συνάπτουν με κάθε Χρήστη
  • Παρέχουν την υπηρεσία για την οποία συμφωνήθηκε το τίμημα και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις, επιβαρύνσεις και φόρους, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τέλη πληρωτέα από τον Χρήστη για την Μεταφορά σε κάθε προσφορά τους, εκτός δασμών ή τελών εισαγωγής ή εξαγωγής που οφείλονται για τα αντικείμενα που μεταφέρονται
 2. Οι μεταφορείς δεν πρέπει
  • Να κάνουν εικονικές προσφορές ενάντια σε δική τους προσφορά ή να έχουν συνεργάτες ή υπαλλήλους που να κάνουν εικονικές ανταγωνιστικές προσφορές
  • Να παραπλανούν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης μεταφοράς
  • Να αρνούνται την Αμοιβή για μια Μεταφορά εφόσον η προσφορά τους έγινε δεκτή
  • Να μην προσπαθούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Χρήστη ή να αποκαλύπτουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους ή τα στοιχεία απευθείας επικοινωνίας μαζί τους προς τους Χρήστες με τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων ή λογοτύπων

Κανόνες για Χρήστες

 1. Οι Χρήστες δεν πρέπει
  • Να υποβάλουν δικές του προσφορές εικονικά προκειμένου να πετύχουν ανταγωνιστικότερες προσφορές από τους Μεταφορείς. Τα Μέλη που υποβάλλουν προσφορές για την ανάληψη της Μεταφοράς πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα από εκείνους που υποβάλλουν την πρόταση και αναζητούν Μεταφορέα
  • Να μην εμπλέκονται, όπως ούτε οι Μεταφορείς, με Μεταφορές που η πρότασή τους έχει γίνει σε άλλο ιστότοπο ή εν γένει εκτός του clicknmove.eu

4. Χρήση του clicknmove.eu

Απαγορεύεται η χρήση του clicknmove.eu από ανηλίκους ή όσους δεν έχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του clicknmove.eu για ανταγωνιστικούς σκοπούς. Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται η πρόταση ή συμφωνία μεταφοράς που απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διαφήμισης οποιουδήποτε είδους ή υπηρεσιών καθώς και η προσβολή ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε εν γένει δικαιώματος που ανήκει σε τρίτο και έχει δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή εικονικών ή αναληθών προτάσεων ή προσφορών μεταφοράς καθώς και η αθέμιτη δημοσίευση αναληθών, παραπλανητικών ή δυσφημιστικών σχολίων και η εν γένει δημοσίευση πληροφοριών που προστατεύονται από την νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ομοίως, απαγορεύεται η συλλογή ή συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν οποιονδήποτε χρήστη του clicknmove.eu καθώς και η αποστολή μαζικών ή ενοχλητικών (spam) ή αλυσίδας (chain mail) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς την γνώση και την συγκατάθεση του χρήστη ή παραλήπτη.

Παρακαλείται όποιος τυχόν αντιληφθεί οποιαδήποτε χρήση του clicknmove που αντιβαίνει στους ανωτέρω περιορισμούς και απαγορεύσεις να μας ενημερώνει προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να προστατεύονται τα μέλη μας από την κακή χρήση που μπορεί να κάνουν τρίτοι.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ή ενδείξεων παράνομης, κακής ή αθέμιτης χρήσης ή εν γένει αντίθετης με τους παρόντες όρους, το clicknmove.eu μπορεί να αποστείλει προειδοποίηση προς συμμόρφωση, εφόσον κρίνεται εύλογο, άλλως ακόμη και χωρίς προειδοποίηση ή μετά την προειδοποίηση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να περιορίσει ή διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στον ιστότοπο και το λογαριασμό Μέλους, καθώς και την υποβολή προτάσεων ή προσφορών ή την αποδοχή αυτών ή την κατάργηση ήδη αναρτημένων τέτοιων και περαιτέρω να ληφθούν δικαστικά ή νομικά μέτρα εναντίον τους σε περίπτωση έκνομης συμπεριφοράς, εφόσον κριθεί αναγκαίο

Επίσης, ο ιστότοπος δικαιούται να απενεργοποιεί ή ακυρώνει λογαριασμούς για τους κατόχους των οποίων ζητήθηκαν πληροφορίες ή έγγραφα που δεν προσκομίσθηκαν καθώς και λογαριασμούς που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, το clicknmove.eu διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί ή ακυρώνει όποιον λογαριασμό κρίνει είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα χωρίς καμία ευθύνη του και χωρίς ο δικαιούχος του λογαριασμού να δύναται να αντιταχθεί και χωρίς να έχει δικαίωμα να αξιώσει ο,τιδήποτε από τον ιστότοπο όπως ενδεικτικά διαφυγόντα κέρδη ή προσβολή προσωπικότητας.

5. Χρεώσεις

a. Καμία χρέωση δεν υπάρχει και κανένα χρηματικό ποσό δεν οφείλεται για την είσοδο στον ιστότοπο clicknmove.eu ούτε για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης και την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Μέλους. Ακόμη, καμία χρέωση δεν υπάρχει για τους Χρήστες για την υποβολή προτάσεων μεταφοράς ή για την αποδοχή προσφοράς που θα λάβουν και την κατάρτιση σύμβασης. Ο Μεταφορέας οφείλει Αμοιβή στο clicknmove.eu με την ολοκλήρωση της μεταφοράς και ανάλογα με την κατηγορία της μεταφοράς (βλέπε παράγρ. 5b).

Η διεθνής μεταφορά πραγμάτων μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών. Ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για την τυχόν καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών.

b. Η Αμοιβή του clicknmove.eu υπολογίζεται ως πάγια και καταλογίζεται ανάλογα με το ποσό της μεταφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Από 0 έως 50€ €5 + ΦΠΑ
Από 51€ έως 200€ 10% + ΦΠΑ
Από 201€ έως 500€ 9% + ΦΠΑ
Από 501€ και άνω 8% + ΦΠΑ

c. Το clicknmove.eu διατηρεί την ευχέρεια οικειοθελώς και κατά την ανέλεγκτη κρίση του να ζητήσει από τον Μεταφορέα μικρότερη αμοιβή από τις ανωτέρω, εν είδει έκπτωσης. Η παροχή εκπτώσεως για κάποια μεταφορά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβολή του τιμοκαταλόγου και παραμένει στην απόλυτη κρίση του clicknmove.eu το αν θα ζητήσει στο μέλλον ομοίως μειωμένη αμοιβή. Με την απόκτηση κωδικού πρόσβασης και την ιδιότητα του Εγγεγραμένου Μέλους τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Μεταφορέας έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τον σχετικό τιμοκατάλογο και, περαιτέρω, με την υποβολή προσφορών και την αποδοχή τους από το Χρήστη αναγνωρίζει ότι οφείλει κάθε φορά το ποσό που προκύπτει δυνάμει του σχετικού τιμοκαταλόγου. Αποκλείεται η μεταβολή του τιμοκαταλόγου αυτού και η επίκληση από τον Μεταφορέα διαφορετικής συμφωνίας για την αμοιβή, εφόσον αυτό δεν προκύπτει εγγράφως.

d. Η Αμοιβή οφείλεται από την στιγμή της αποδοχής της προσφοράς του Μεταφορέα από τον Χρήστη. Η ματαίωση της εκπλήρωσης της σύμβασης από τον Μεταφορέα δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής της Αμοιβής. Ομοίως, ο Μεταφορέας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του αυτή σε περίπτωση που εκείνος εκτελέσει την μεταφορά αλλά δεν εισπράξει το τίμημα αυτής από τον Χρήστη. Μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης, δικαιολογημένης και για λόγους που δεν έχει υπαιτιότητα κάποιο συμβαλλόμενο μέρος (Χρήστης ή Μεταφορέας) ματαίωσης εκπλήρωσης της σύμβασης, υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της Αμοιβής κατά την αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια του clicknmove.eu

e. Οι χρεώσεις και ο τιμοκατάλογος μπορεί να μεταβάλλονται κατά την ανέλεγκτη κρίση του clicknmove.eu, είτε προσωρινά είτε οριστικά, με προηγούμενη έγκαιρη και αποδεδειγμένη ανάρτηση στον ιστότοπο και κάθε άλλη πρόσφορη γνωστοποίηση, οπότε και θεωρούνται εγκεκριμένοι από όποιον κάνει χρήση του ιστοτόπου και τον υπηρεσιών.

6. Τρόποι πληρωμής της αμοιβής του site

Η πληρωμή της αμοιβής του clicknmove.eu γίνεται με κατάθεση στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

EUROBANK : IBAN: GR45 0260 2040 0002 2020 0986 038
(δικαιούχος SLTK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Παρακαλείστε όταν κάνετε την πληρωμή, όπως αναφέρετε το Ονοματεπώνυμό σας στο όνομα του καταθέτη.

7. Ακύρωση-Υπαναχώρηση

a. Εάν με την ιδιότητα του Χρήστη ενεργείτε ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του νόμου. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί έναντι του μεταφορέα ως αντισυμβαλλόμενού σας.

Αν μία Σύμβαση ακυρωθεί είτε από τον Χρήστη είτε από τον Μεταφορέα για δικαιολογημένο λόγο, υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της Αμοιβής του Μεταφορέα. Όποιος ζητεί την ακύρωση, οφείλει να εκθέσει τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης, προκειμένου να διαγνωστεί το δικαιολογημένο της ακύρωσης ή να γίνει προσπάθεια μεταβολής των όρων της συμφωνίας εφόσον είναι εφικτό και εφόσον μπορεί να τους ικανοποιήσει το άλλο μέρος.

Αν το μέρος που ζήτησε την ακύρωση πρότεινε νέους όρους για την Σύμβαση και αυτοί έγιναν αποδεκτοί από το άλλο μέρος, τότε η Σύμβαση ισχύει όπως τροποποιήθηκε παράγοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη αντίστοιχα.

b. Περαιτέρω, σχετικά με την τύχη της πρότασης μεταφοράς, ισχύουν τα εξής: Αν η ακύρωση κριθεί δικαιολογημένη ή κριθεί αδικαιολόγητη η απόρριψη από το άλλο μέρος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς μπορεί να καταχωριθεί εκ νέου στον ιστότοπο προκειμένου να υποβληθούν άλλες προσφορές. Αν η ακύρωση κριθεί αδικαιολόγητη ή κριθεί δικαιολογημένη η απόρριψη από το άλλο μέρος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς αποσύρεται οριστικά από τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή της Αμοιβής ανήκει αποκλειστικά στην κρίση του clicknmove.eu σύμφωνα με τα παραπάνω.

c. Το clicknmove.eu διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οριστικά ή προσωρινά την είσοδο στον ιστότοπο και την χρήση αυτού σε όσους συστηματικά μετέρχονται τακτικές σύναψης συμβάσεων μεταφοράς και, κατόπιν, ακύρωσής του, είτε δικαιολογημένης είτε αδικαιολόγητης και προκύπτει ότι αυτό πράττουν για αθέμιτους σκοπούς και επί ζημία της καλής λειτουργίας, φήμης και αξιοπιστίας του ιστοτόπου, καθώς και προς αποφυγή καταβολής της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής

8. Πολιτική απορρήτου

Το clicknmove.eu δίνει στα Μέλη τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προσωπικά στοιχεία, μόνο εφόσον το επιθυμούν τα ίδια, με τα λοιπά Μέλη που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία μαζί τους. Το απόρρητο των υπολοίπων στοιχείων, δηλαδή εκείνων που δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσει το μέλος, διασφαλίζεται με κάθε δυνατό και γνωστό τρόπο, το clicknmove.eu, όμως, δεν εγγυάται ότι τα λοιπά Μέλη στα οποία θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία θα τηρήσουν το απόρρητο των στοιχείων. Ενδείκνυται η γνωστοποίηση των στοιχείων μόνο όταν συντρέχει λόγος και μόνο εφόσον είναι αποδεδειγμένη η αξιοπιστία του λήπτη τους και με μοναδικό σκοπό την σύναψη συμβάσεως μεταφοράς και την επικοινωνία και συνεννόηση για τους όρους της.

Απαγορεύεται η χρήση, συλλογή και αποθήκευση στοιχείων Μελών κατά τρόπο που αντιβαίνει την κείμενη νομοθεσία. Επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς χρήσης του παρόντος ιστότοπου και μόνο προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων που επιδιώκεται με την χρήση του ιστότοπου αυτού.

Οι όποιες διευθύνσεις επικοινωνίας του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αποστολή μαζικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση επανειλημμένης ενόχλησης με τον άνω τρόπο, θα επισημαίνετε η διεύθυνση αποστολής ως ανεπιθύμητη και ενδεχομένως να ληφθούν περισσότερα μέτρα, ως ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για όποιες άλλες διευθύνσεις τύχει να γνωστοποιούνται μέσω του ιστοτόπου, εφόσον κάποιος κάτοχος αυτών ενημερώσει ότι γίνεται λήπτης ενοχλητικών μηνυμάτων χωρίς την συγκατάθεσή του.

Το περιεχόμενο των πληροφοριών που κοινοποιείται ή δημοσιεύεται οικειοθελώς από Μέλη ή μη στον ιστότοπο αυτομάτως στερείται κάθε δικαίωμα προστασίας του απορρήτου ή όποιας άλλης μορφής προστασίας τόσο απέναντι στην ιστοσελίδα clicknmove.eu όσο και απέναντι σε όσους επισκέπτονται ή έχουν δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου και αποτελεί παραίτηση από κάθε ηθικό, πνευματικό ή υλικό δικαίωμα επί των πληροφοριών ή δημιουργιών αυτών στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την τροποποίηση των στοιχείων σας ή να ζητήσετε από το clicknmove.eu να διαγράψει τον λογαριασμό σας και κάθε άλλο δεδομένου που διατηρεί στα αρχεία του και αποτελεί προσωπικό δεδομένο σας. Εάν έχετε αντίρρηση σχετικά με τον τρόπο τήρησης των δεδομένων σας και την χρήση αυτών, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του clicknmove.eu και των υπηρεσιών του.

Σε περίπτωση που χρειαστεί θα κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία.

9. Αξιολόγηση

Τα μέλη, σε ειδικό χώρο του ιστοτόπου, μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις και αξιολογήσεις τους για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών των Μεταφορέων. Σκοπός είναι να σχηματίζει κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου μια εικόνα και να έχει μια κατά το δυνατό ενημέρωση σχετικά με την συνέπεια και την αξιοπιστία των Μεταφορέων, ώστε να αξιολογεί καλύτερα τις προσφορές που δέχεται από τους Μεταφορείς Η αξιολόγηση γίνεται με βαθμολόγηση, και σύντομα σχόλια, ως εξής :

1 Αστέρι : Πολύ κακή εξυπηρέτηση
2 Αστέρια : Κακή εξυπηρέτηση
3 Αστέρια : Μέτρια εξυπηρέτηση
4 Αστέρια : Καλή εξυπηρέτηση
5 Αστέρια : Πολύ καλή εξυπηρέτηση

Δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση, είτε θετική είτε αρνητική, να είναι μεθοδευμένη, παραπλανητική, προσβλητική ή συκοφαντική, διότι εκτός των συνεπειών ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, ενδέχεται να επιφέρει και νομικές κυρώσεις. Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η χρήση του χώρου των αξιολογήσεων για δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κεκαλυμμένης ή μη διαφήμισης.

10. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Έχουμε την ιδιοκτησία, κάθε δικαίωμα και κάθε άδεια, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και για ό,τι υλικό δημοσιεύεται ή αναρτάται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Κάθε τέτοιο δικαίωμα είναι νομίμως κατοχυρωμένο.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας αποσπάσματα σελίδας ή σελίδων για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να θέσετε υπόψη τρίτων εντός του κύκλου σας το υλικό που βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με κανένα τρόπο το έγγραφο ή τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που έχετε τυπώσει ή έχετε μεταφορτώσει στον υπολογιστή. Η ιδιότητά μας (ή κάθε τρίτου αναγνωρισμένου συνεργάτη μας) ως ιδιοκτητών – εκδοτών του υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να μνημονεύεται

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε κομματιού του υλικού του ιστότοπού μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την απόκτηση άδειας από εμάς προς τούτο ή από εκείνους που μας έχουν παραχωρήσει αντίστοιχη άδεια

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του clicknmove.eu, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιτρέπεται μόνο η αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά και αποκλειστικά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και μόνο με την ένδειξη προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τυχόντα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων – δικαιούχων τους αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη του clicknmove.eu

11. Ευθύνη

a. Καμία ευθύνη δεν φέρουμε για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων που δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοπο ή τη λειτουργία του, ενδεικτικά δε δημοσίευση στοιχείων και καταχώριση προσφορών. Η τοποθεσία σκοπεύει στο να δίνει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να βρει την καλύτερη προσφορά για μια μεταφορά που θέλει να πραγματοποιήσει ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Καμία σχέση δεν έχουμε ούτε με τα πράγματα που προτείνονται προς μεταφορά ούτε με τους Μεταφορείς που προσφέρονται να εκτελέσουν την μεταφορά. Οι συμφωνίες συνάπτονται, εκτελούνται και ολοκληρώνονται αποκλειστικά μεταξύ των Χρηστών και των Μεταφορέων χωρίς καμία συμμετοχή του clicknmove.eu εκτός της γνωστοποίησης των εκατέρωθεν ενδιαφερομένων.

Ούτε μπορούμε ούτε ελέγχουμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο των μεταφορών και δεν έχουμε ανάμειξη στις συναλλαγές μεταξύ Χρηστών και Μεταφορέων. Υπάρχει η δυνατότητα μεσολάβησης σε περίπτωση επιθυμίας κάποιου μέρους ή προς επίλυση κάποιας διαφωνίας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να εγγυηθούμε άμεσα την αλήθεια των προτάσεων ή των προσφορών και των σχολίων ή άλλων αναρτώμενων πληροφοριών, ούτε την ποιότητα των παρεχομένων από τους Μεταφορείς υπηρεσιών, ούτε την νομιμότητα της μεταφοράς ή των μεταφερομένων πραγμάτων.

b. Η δημοσίευση μιας πρότασης ή μιας προσφοράς στον ιστότοπό μας δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αλήθεια, την νομιμότητα ή την εγκυρότητα αυτής, χωρίς το clicknmove.eu, όμως, να φέρει ευθύνη για τέτοιες δημοσιεύσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τις παροτρύνει ή να τις επιθυμεί ως περιεχόμενο της ιστοσελίδος του.

Το clicknmove.eu δεν μπορεί και δεν υποχρεούται να ελέγξει για την ακρίβεια ή την αλήθεια των στοιχείων των Εγγεγραμμένων Μελών ή των πληροφοριών που παρέχονται ή δημοσιεύονται στον ιστότοπο

Κάθε Μέλος/Χρήστης/Μεταφορέας και γενικά κάθε συμβαλλόμενο μέρος φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη των καταχωρίσεων, δηλώσεων ή πράξεών του χωρίς εκ της αναρτήσεως αυτών στον ιστότοπό μας ή εκ της μεσολαβήσεως στην κατάρτιση της σύμβασης να γεννάται οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλης φύσεως ευθύνη μας.

c. Καίτοι λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα, αναγνωρισμένα, απαραίτητα και μέχρι σήμερα ειδικώς γνωστά μέτρα, παρ’ όλα αυτά δεν εγγυόμαστε την συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, εφόσον μπορούν να ανακύψουν προβλήματα ή παρεμβολές, προσωρινές ή μόνιμες, που εκφεύγουν του ελέγχου μας ή των δυνάμεων μας ή δεν υφίσταται ακόμη γνωστός τρόπος αντιμετώπισής τους. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και με κάθε γνωστό και αποδεκτό μέσο να διατηρηθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και η παροχή των υπηρεσιών μας, αλλά δεν εγγυόμαστε ή υποσχόμαστε (ρητώς ή σιωπηρώς) την μόνιμη και διαρκή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

d. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία οικονομική ή μη ή για ζημίες που δεν μπορούμε εύλογα να προβλέψουμε έστω και αν οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.

12. Αποζημίωση

Η χρήση του clicknmove.eu και των υπηρεσιών του είναι αυτή που προβλέπεται από το παρόν Συμφωνητικό και μόνο.

Για κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης που προβλέπονται με το παρόν και τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα κάνοντας χρήση του clicknmove.eu, ευθύνεστε σε αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, απώλειας ή εξόδων που θα προκύψουν εξαιτίας της παραβίασης αυτών ή του νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

13. Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, κάθε έγγραφο που αφορά το clicknmove.eu θα επιδίδεται νομίμως στην διεύθυνση που θα δηλώνεται κατόπιν επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης …………………………………. Οι ειδοποιήσεις μας λαμβάνουν χώρα μέσω email στη διεύθυνση email που δίδετε στο clicknmove.eu κατά την αίτηση εγγραφής. Αν κριθεί σκόπιμο, αποστέλλεται νομική ειδοποίηση στη διεύθυνση που δηλώθηκε με την αίτηση εγγραφής.

14. Επίλυση διαφωνιών – Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία μεταξύ των Μελών/Χρηστών/Επισκεπτών και του clicknmove.eu, οφείλετε να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Θα λάβουμε υπόψη εύλογα αιτήματα για επίλυση της διαφωνίας μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφωνιών, όπως η μεσολάβηση ή η διαιτησία, αντί της αντιδικίας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.